KLIMA 101

Cilj veb sajta Klima101 jeste podizanje svesti i edukacija stanovništva našeg jezičkog područja o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena. Kao i o širem kontekstu čitavog problema i mogućim načinima da se u društvu dođe do konsenzusa koji je potreban kako bi se usvojile mere za smanjivanje emisija i prilagođavanje novim klimatskim uslovima.

To se najbolje može postići dobrom informisanošću i otvorenim razgovorom sa svima, kako sa onima koji jednostavno ne znaju dovoljno o temi, tako i sa onima koji misle da ljudske aktivnosti ne mogu da utiču na našu klimu.